Engineering & Service

บริษัท TSG มีการให้บริการในด้านวิศวกรรมอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ การออกแบบ การติดตั้งท่อลำเลียงก๊าซ การทดสอบก่อนการใช้งาน
About Technical Consulting

งานวิศวกรรมและบริการ

     นอกจากผลิตภัณฑ์อุตสาหรรม บริษัทไทยสเปเชี่ยลแก๊ส มีการให้บริการในด้านวิศวกรรมอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่งานออกแบบระบบก๊าซอุตสาหกรรมต่างๆ  การก่อสร้างสถานีเก็บก๊าซ และระบบจ่ายก๊าซ งานบริการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรวมถึง ทดสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย  ตลอดจนการฝึกอบรม  พร้อมกับ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์กว่า 28 ปีในงานด้านอุตสาหกรรมก๊าซและอื่นๆ ที่ให้บริการลูกค้า อาทิเช่น

Design

งานออกแบบระบบก๊าซ

1702280273599

งานก่อสร้างสถานีจัดเก็บก๊าซ / ระบบจ่ายก๊าซ

9ojklniuh

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน/ปรับปรุงระบบเพิ่มประสิทธิภาพ

test g

งานทดสอบวาล์วนิรภัย/อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ

Detector2

ติตตั้งเครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าช

Yearly test

งานต่อใบอนุญาตประจำปี

ทั้งนี้ทีมงานวิศวกรรมของ TSG มีความร่วมมือที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานภายในบริษัท พร้อมให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว และใส่ใจ ให้บริการแก้ไขปัญหาของลูกค้าที่อาจเกิดขึ้น อย่างทันท่วงที เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า  จนเป็นที่ได้รับความไว้วางใจมากมาย จากลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรม