Training

บริษัทได้จัดอบรม “หลักสูตรความปลอดภัยในการใช้ก๊าซอุตสาหกรรม” ให้กับลูกค้า

หลักสูตรความปลอดภัยในการใช้ก๊าซอุตสาหกรรม

หลักสูตรความปลอดภัยในการใช้ก๊าซอุตสาหกรรม

ปัจจุบันมีการใช้ก๊าซในกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น ก๊าซอุตสาหกรรม  ก๊าซเชื้อเพลิง  เป็นต้น  ซึ่งก๊าซแต่ละชนิดมีความอันตรายที่แตกต่างกัน หากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่ทราบถึงวิธีการปฎิบัติงานที่ถูกต้อง  อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้

ทางบริษัท จึงได้จัดอบรม “หลักสูตรความปลอดภัยในการใช้ก๊าซอุตสาหกรรม” ให้กับลูกค้าที่ใช้ก๊าซของบริษัท หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันไม่เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ปฏิบัติงาน 

หัวข้อการอบรมมีดังต่อไปนี้

  • คุณสมบัติเบื้องต้นของก๊าซ
  • กระบวนการผลิตก๊าซ
  • ประโยชน์ของก๊าซ
  • อันตรายที่เกิดจากก๊าซ
  • รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย ตามระบบสากล GHS
  • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)                   
  • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  • การป้องกันและระงับอัคคีภัย,ก๊าซรั่วไหล

ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจัดอบรมให้กับลูกค้าที่มีการติดตั้งระบบก๊าซใหม่ และลูกค้าที่ต้องการทบทวนความรู้ให้กับผู้ปฎิบัติงาน  รวมทั้งให้คำปรึกษาในเรื่องความปลอดภัยในการใช้ก๊าซ